Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przypomnij hasło Rejestracja
    21-05-2019 |
radomski portal informacyjny  
 
  STRONA GŁÓWNA » »
strony internetowe Radom


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.rekord24.pl jest własnością firmy Fit.pl Sp.zo.o., podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 000007336, z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 948-21-67-481 Regon: 672010216

§ 1

Korzystając z serwisu www.rekord24.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

Wymagania techniczne/sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

Rozdział 2
Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.rekord24.pl
2) Administrator – właściciel serwisu wwww.rekord24.pl
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.rekord24.pl

4) Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 3
Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4
Zasady korzystania z portalu www.rekord24.pl

§ 1

W ramach Portalu Rekord24.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Rekord24.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem kanałów RSS;
b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu Rekord24.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;
c) korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, itp.;

§ 2

Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Rekord24.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

§ 3

Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Rekord24.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu Rekord24.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Rekord24.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu Rekord24.pl

§ 4

Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

§ 5

Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w PortaluRekord24.pl jest bezpłatne.

§ 6

W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

§ 7

Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Rekord24.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Rekord24 i prezentowanych w nim Materiałów.

§ 8

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Rekord24.pl prosimy kierować na adres: redakcja@rekord24.pl

 


ROZDZIAŁ 6
Prawa i obowiązki użytkownika portalu www.rekord24.pl

§ 1

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Rekord24.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu Rekord24.pl.

§ 2

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

§ 3

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Rekord24.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

§ 4

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Rekord24.pl treści o charakterze bezprawnym.

ROZDZIAŁ 8
Odpowiedzialność usługodawcy

§ 1

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Rekord24.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Rekord24.pl przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Rekord24.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Rekord24.pl;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

§ 2

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Rekord24.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

§ 3

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

Rozdział 7
Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

Rozdział 8

Polityka prywatności

§ 1

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Rekord24.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Rekord24.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

§ 2

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§ 3

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Rekord24.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie 

Rozdział 9
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od października 2013 

jwk
jeszcze więcej kultury
RADOM I OKOLICE W MIGAWCE
Pogoda
PSY DO ADOPCJI
Elita czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73. 
Pies Mikado czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  
Kto pokocha Robina?
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  
Cwaniak - kundelek czeka na dom
RTOnZ Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73.  


Copyright © 2012 serwis : Rekord24.pl Projekt i wykonanie: Interactive Fit.pl